Εισαγωγή
Το Μνημόνιο Συνεργασίας (ΜΣ) επισημαίνει τους στόχους και τις ρυθμίσεις διαχείρισης του Διακρατικού Δικτύου ADRION 5 SENSES (Δίκτυο).
Η τουριστική βιομηχανία της περιοχής της Αδριατικής-Ιονίου (ADRION) αποτελείται από ένα πολύπλοκο δίκτυο ενδιαφερομένων μερών που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη, διαχείριση και προώθηση του τουριστικού προορισμού. Για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του κλάδου είναι απαραίτητή η συνεχιζόμενη συνεργασία, αλληλοϋποστήριξη αλλά και δέσμευση για την προώθηση του προορισμού ADRION.
Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι η δημιουργία του Διακρατικού Δικτύου ADRION 5 SENSES, με στόχο την εξασφάλιση αποτελεσματικής διαχείρισης του Διακρατικού Δικτύου και συναίνεσης κατά την υλοποίηση του έργου και πέραν αυτής με μακροπρόθεσμη προοπτική, προκειμένου να βελτιωθούν οι επιδόσεις του τουριστικού κλάδου. Οι ομάδες των ενδιαφερόμενων φορέων του τουρισμού περιλαμβάνουν επαγγελματίες του τουρισμού, κυβερνητικές υπηρεσίες και ενώσεις, επισκέπτες, την τοπική κοινωνία, επενδυτές, ιδιοκτήτες γης, τουριστικές ενώσεις , οργανισμούς που σχετίζονται με τον τουρισμό, την κοινότητα και περιβαλλοντικές ομάδες.
Τα μέλη του δικτύου θα υπογράψουν Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο θα καθορίζει τους κανόνες, τα καθήκοντα και τις ευθύνες του δικτύου κλπ. Πρόλογος Το Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο θα αναφέρεται ως ΜΣ, αποτελείται από το κύριο έγγραφο υπογραφής-MΣ, συμπεριλαμβανομένων των κύριων άρθρων του που περιγράφουν το ίδιο το δίκτυο. Συγκεκριμένα, το έγγραφο περιγράφει τον
1) σκοπό,
2) τον γενικό στόχο,
3) εργαλεία και μεθοδολογία
4) την ιδιότητα μέλους,
5) Διακυβέρνηση,
6) διάρκεια και όρους κατανόησης,
7) ημερομηνία έναρξης ισχύος, υπογραφές και, τέλος, περιέχει τα στοιχεία επικοινωνίας των υπογραφόντων μελών.

Ο γενικός σκοπός του ΜΣ είναι η περαιτέρω διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου ADRION 5 SENSES, καθώς και η καθιέρωση μιας μη νομικά δεσμευτικής συνεργασίας μεταξύ των υπογραφόντων μερών, με στόχο τη βελτίωση της κατανόησης και των γνώσεων τους για την (πολυ)αισθητηριακή ανάπτυξη, διαχείριση και προώθηση τουριστικών προϊόντων. Το παρόν έγγραφο αποτελεί συμφωνία μεταξύ των υπογραφόντων μερών και συγκεκριμένα των εταίρων του έργου, και των βασικών ενδιαφερόμενων μερών του έργου ADRION 5 SENSES για τη δημιουργία ενός Διακρατικού Δικτύου ADRION 5 SENSES.

Οι εταίροι του έργου:
Περιφέρεια Ηπείρου (ΕΛΛΑΔΑ)
Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. (ΕΛΛΑΔΑ)
Αναπτυξιακή Εταιρεία– Ferrara SIPRO (ΙΤΑΛΙΑ)
Οργανισμός Ανάπτυξης της Κομητείας Ζαντάρ ZADRA NOVA (ΚΡΟΑΤΙΑ)
Αναπτυξιακή Εταιρεία της Βόρειας Primorska Ltd. Nova Gorica RDANG (ΣΛΟΒΕΝΙΑ)
Εταιρεία Οικονομικής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Σεράγεβο SERDA (ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ)
Περιφερειακό Ταμείο Οικονομικής Ανάπτυξης Šumadija και Pomoravlje REDASP (ΣΕΡΒΙΑ)
Αλβανικό Ταμείο Ανάπτυξης ADF (ΑΛΒΑΝΙΑ)
Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού Μαυροβουνίου NTOCG (ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ)
Και οι παρακάτω υπογράφοντες:

Με βάση τις σχέσεις συνεργασίας που υπάρχουν μεταξύ των εταίρων, έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι η συνεργασία για το κοινό σχέδιο συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του πολιτισμού και της ιστορίας στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου
• λαμβάνοντας υπόψη τη Σύμβαση Χρηματοδότησης , τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και τα έγγραφα του Προγράμματος Interreg ADRION,
• κατέληξαν στο ακόλουθο Μνημόνιο Συνεργασίας:
Μνημόνιο Συνεργασίας Άρθρο 1 – Σκοπός

1.1 Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας (ΜΣ) καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία του “Διακρατικού Δικτύου ADRION 5 SENSES” με κύριο στόχο την προώθηση βιώσιμων τουριστικών και πολυαισθητηρίακων τουριστικών πρακτικών μεταξύ των μελών του δικτύου.
1.2 Το ΜΣ αποτελεί συμφωνία από και μεταξύ των εταίρων του έργου ADRION 5 SENSES καθώς και ενδεχόμενων μελλοντικών ενδιαφερομένων που επιθυμούν να εισέλθουν στο Δίκτυο. Οι εταίροι του έργου ADRION 5 SENSES αποτελούν τα βασικά ιδρυτικά μέλη του Δικτύου με στόχο το ΜΣ να προσελκύσει και άλλα μέλη της κοινότητας του λιμανιού από την Περιοχή Αδριατικής-Ιονίου.

Άρθρο 2. – Στόχοι του Δικτύου
2.1 Πρωταρχικός στόχος του δικτύου είναι η ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών και η βελτίωση της θέσης τους στο μάρκετινγκ προορισμού και τη δημιουργία Εμπορικού Σήματος προορισμών, μέσω της ενεργού συμμετοχής τους στο Διακρατικό Δίκτυο ADRION 5 SENSES, το οποίο θα είναι ανοιχτό και σε φορείς εκτός του εταιρικού σχήματος του έργου.
2.2 Ο δευτερεύων στόχος του δικτύου είναι η διασφάλιση αποτελεσματικής επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης και συντονισμού, προκειμένου να δημιουργηθεί και να διαχειριστεί το Διακρατικό Δίκτυο ADRION 5 SENSES και η συναίνεση κατά την υλοποίηση των έργων και πέραν αυτής.
Το δίκτυο εγκρίνει το στόχο του Προγράμματος ADRION και του ADRION 5 SENSES, προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητα των ενδιαφερομένων στους τομείς της προστασίας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και του τουρισμού και να αξιοποιηθεί με βιώσιμο τρόπο η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά ως αναπτυξιακό πλεονέκτημα.
2.4 Το δίκτυο υιοθετεί επίσης τους ειδικούς στόχους του έργου ADRION 5 SENSES: – Άμεσες προσπάθειες των ενδιαφερόμενων φορέων της περιοχής ADRION για βιώσιμο σχεδιασμό φυσικών / ψηφιακών πόρων & αξιοποίηση της φυσικής/ πολιτιστικής κληρονομιάς, στις οποίες είναι πιθανότερο να αναδυθούν θετικές/ αξέχαστες εμπειρίες, οδηγώντας σε θετικά αποτελέσματα, όπως η τουριστική πίστη. – Ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής ADRION μέσω του μάρκετινγκ των αισθήσεων και μιας ολιστικής προσέγγισης στην όραση, την ακοή, την όσφρηση, τη γεύση και την αφή.
2.5 Τα μέλη του δικτύου θα μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες, δημοσιεύσεις και παραδείγματα καλών πρακτικών που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του αισθητηριακού τουρισμού, να ανταλλάσσουν εμπειρίες σχετικά με την υλοποίηση των έργων και των δραστηριοτήτων τους και να συνεχίζουν να μαθαίνουν για τις καλές πρακτικές που σχετίζονται με αυτόν τον νέο τομέα τουρισμού.


Άρθρο 3. – Εργαλεία & Μεθοδολογίες
3.1 Τα μέλη του δικτύου προτίθενται να καθιερώσουν τη συνεργασία ακολουθώντας ειδικά εργαλεία και μεθόδους που αναπτύχθηκαν από το έργο ADRION 5 SENSES:
3.1.1 Η “Κοινή Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης ADRION 5 SENSES”, που αναπτύχθηκε από τους εταίρους του έργου ADRION 5 SENSES, και η οποία καθορίζει την κατεύθυνση της στρατηγικής και τις δράσεις για την ανάπτυξη, την προώθηση και τη διαχείριση του προορισμού ADRION και παρέχει μια μακροπρόθεσμη κατεύθυνση για την ανάπτυξη, την προώθηση και τη διαχείριση του προορισμού, καθώς και βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δράσεις για την επίτευξη του οράματος του προορισμού
3.1.2 Το “ADRION 5 SENSES”, το Εμπορικό Σήμα του ενοποιημένου προορισμού ADRION, μαζί με το Εγχειρίδιο Χρήσης του Σήματος, και τις σχετικές εφαρμογές του.
3.1.3 Ο «Χάρτης των Αισθήσεων» μια διαδραστική διαδικτυακή εφαρμογή, ενσωματωμένη στην διαδικτυακή πλατφόρμα www.adrion5senses.eu, όπου τα σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής του Προγράμματος περιγράφονται με βάση τα αισθητηριακά και συναισθηματικά χαρακτηριστικά τους. Στόχος του Χάρτη είναι να ενθαρρύνει τους επισκέπτες να ζήσουν αισθητηριακές εμπειρίες, προσφέροντας μια νέα προοπτική των προορισμών ADRION.
3.1.4 Τα «Εκθεσιακά Κέντρα», τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της μεθοδολογίας του σήματος ADRION 5 SENSES, θα προωθηθούν και θα παρουσιαστούν με φυσικό ή/και εικονικό τρόπο. Τα Εκθεσιακά Κέντρα λειτουργούν και συντηρούνται από τους εταίρους που συμμετέχουν στο έργο ADRION 5 SENSES. 3.1.5 Τα ψηφιοποιημένα εργαλεία κατάρτισης (μαθήματα και διαδικτυακά προγράμματα), διαθέσιμα για χρήση και αναπαραγωγές από τους ενδιαφερομένους των κλάδων του πολιτιστικού τουρισμού.

Τα προαναφερθέντα εργαλεία είναι διαθέσιμα για προσαρμογή και χρήση, απεριόριστα και δωρεάν από όλα τα μέλη του δικτύου καθώς και από τα ενδιαφερόμενα μέρη του δικτύου.

Άρθρο 4. – Συμμετοχή
4.1 Το Διακρατικό Δίκτυο βασίζεται στην ενεργό και αποτελεσματική συνεργασία όχι μόνο των εταίρων του έργου και των συνδεδεμένων εταίρων, αλλά και των ενδιαφερόμενων φορέων των εταίρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συναίνεση, δέσμευση και βιωσιμότητα σε όλες τις προβλεπόμενες δραστηριότητες και εκροές.
4.2 Το δίκτυο είναι ανοικτό σε πρόσθετα μέλη προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία και ο βιώσιμος τουρισμός στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου, να προωθηθούν οι σκοποί του έργου, τα αποτελέσματα και τα οφέλη του έργου, τα οποία σχετίζονται με την ανάπτυξη, τη διαχείριση και την προώθηση του τουρισμού για τον συγκεκριμένο προορισμό, να υπάρχει ενημέρωση των μελών για τις νέες τάσεις, τις ευκαιρίες, την ανάπτυξη στον τομέα του αισθητηριακού τουρισμού κ.λπ., να διευρυνθεί σε τακτική βάση το ίδιο το Δίκτυο με νέες τοποθεσίες, μέλη, ευκαιρίες και χρήστες.
4.3 Οι ενδιαφερόμενοι φορείς ή επαγγελματίες που επιθυμούν να ενταχθούν στο Δίκτυο θα πρέπει να ακολουθούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται παρακάτω: α) να αποδεχθούν τους κανόνες και τους όρους κατανόησης που διέπουν το Δίκτυο β) να αποδείξουν την ενσωμάτωση του οράματος και των στόχων της κοινής στρατηγικής ADRION 5 SENSES στις επιχειρησιακές διαδικασίες τους γ) να παρουσιάσουν τις προθέσεις στην υιοθέτηση της πολυαισθητηριακής προσέγγισης των τουριστικών τοποθεσιών δ) να αναγνωρίζουν τον γενικό στόχο του Δικτύου έργου ε) να υπογράψουν το παρόν Μνημόνιο Συμφωνίας επικοινωνώντας, μέσω e-mail ή της πλατφόρμας www.adrion5sensese.eu, με τον υπεύθυνο της χώρας ή/και στη γλώσσα ενδιαφέροντος, που παρατίθεται παρακάτω δίπλα στην υπογραφή κάθε μέλους του Δικτύου.
4.4 Επιλέξιμα δυνητικά μέλη είναι: τοπικές δημόσιες αρχές· περιφερειακές δημόσιες αρχές· εθνικές δημόσιες αρχές· τομεακοί οργανισμοί· πάροχοι υπηρεσιών που σχετίζονται με τον τουρισμό, την πολιτιστική/φυσική κληρονομιά· φορείς που σχετίζονται με τη φυσική/πολιτιστική κληρονομιά, τον βιώσιμο τουρισμό και τη δημιουργία εμπορικού σήματος / μάρκετινγκ· ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας· ΜΜΕ και οργανισμούς υποστήριξης επιχειρήσεων.

Άρθρο 5. – Διακυβέρνηση
5.1 Το δίκτυο λειτουργεί με σύστημα 2 επιπέδων: τη Επιτροπή Παρακολούθησης και τους Υπεύθυνους Λειτουργίας.
5.1.1 Η Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από τους εκπροσώπους των εννέα βασικών ιδρυτικών μελών του δικτύου. Εάν τα μέλη του Δικτύου ξεπεράσουν το όριο των 20 μελών και μέχρι 30, για κάθε 5 μέλη – ένας εκπρόσωπος θα διοριστεί από κοινού. Πάνω από το όριο των 30 μελών, ένα επιπλέον μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης θα διορίζεται από κοινού για κάθε 8 μέλη. Εάν το Δίκτυο φθάσει το όριο των 80 μελών, θα συγκληθεί επίσημη συνεδρίαση από την Επιτροπή Παρακολούθησης προκειμένου να εξεταστεί η επισημοποίηση του δικτύου.
5.1.2 Ως Υπεύθυνοι Λειτουργίας ορίζονται επαφές (προσωπικό ή εθελοντές) καθενός από τα μέλη του Δικτύου. Οι Υπεύθυνοι Λειτουργίας είναι επιφορτισμένοι με τη διατήρηση και την επικαιροποίηση των εργαλείων του Δικτύου, καθώς και με την εφαρμογή της εγκριθείσας στρατηγικής και σχεδίου δράσης.

5.2 Για την επίτευξη των στόχων της συνεργασίας θα χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες μέθοδοι:
5.2.1 Τα μέλη του Δικτύου μπορούν να συνεδριάζουν σε ετήσια βάση προκειμένου να διοργανώσουν μια on-line εκδήλωση στην οποία θα συμμετέχουν μέλη της κοινοπραξίας και ενδιαφερόμενα μέρη από την αισθητηριακή τουριστική βιομηχανία σε μια προσπάθεια προώθησης βιώσιμων τουριστικών προορισμών, καθώς και ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης και να συζητηθούν οι βέλτιστες πρακτικές που έχουν πραγματοποιηθεί σε κάθε τοποθεσία. Θα συντάσσεται επίσημη έκθεση και θα αποστέλλεται σε όλα τα μέλη, μετά τη συνεδρίαση και τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
5.2.2 Οποιαδήποτε στιγμή τα μέλη του Δικτύου θα είναι ελεύθερα να ζητούν συμβουλές μεταξύ τους σε θέματα που συγκεκριμένα μέλη έχουν επιδείξει εμπειρογνωμοσύνη.
5.2.3 Όλα τα μέλη έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν το Δίκτυο σε περίπτωση αλλαγής του υπεύθυνου επικοινωνίας ή/και να παρέχουν ανά πάσα στιγμή το όνομα και την επαφή ενός ατόμου που διαχειρίζεται το Δίκτυο για την περιοχή τους.

5.3 Η διακυβέρνηση του δικτύου αποτελεί ευθύνη κάθε θεσμικού οργάνου εταίρων που υπέγραψε το Μνημόνιο Συνεργασίας. Κάθε εταίρος διατηρεί την προβολή της περιοχής του στην διαδικτυακή πλατφόρμα, απαντά σε ενδεχόμενες ερωτήσεις από τους χρήστες, μεταφράζει το περιεχόμενο και διατηρεί τις επιδόσεις της πλατφόρμας.

Άρθρο 6 – Διάρκεια Δικτύου και Όροι και προϋποθέσεις
6.1 Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του τελευταίου βασικού μέλους.
6.2 Το Μνημόνιο Θα έχει αρχικά πενταετή διάρκεια μετά την υπογραφή από όλα τα μέλη του έργου ADRION 5 SENSES, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης βάσει της προθυμίας των μελών. Θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025, ανάλογα με την πενταετή περίοδο μετά τη λήξη του έργου ADRION 5 SENSES.
6.3 Εάν κάποιο από τα μέλη επιθυμεί να αποχωρήσει από τη συνεργασία, θα πρέπει να κοινοποιήσει την πρόθεσή του να τερματίσει τη συνεργασία στο πλαίσιο του παρόντος ΜΣ, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την εν λόγω διακοπή.
6.4 Τροποποίηση: Το παρόν ΜΣ μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης, τροποποίησης ή τροποποίησης ανά πάσα στιγμή με κοινή συμφωνία των μερών.
6.5 Μη δεσμευτικό ΜΣ: Το παρόν ΜΣ δεν είναι δεσμευτικό και δεν δημιουργεί νομικά δικαιώματα, υποχρεώσεις ή συνέπειες.
Το μνημόνιο συνεργασίας υπογράφεται από όλους τους εταίρους του έργου ADRION 5 SENSES που ενεργούν ως βασικά μέλη και διορίζουν έναν εκπρόσωπο ο καθένας στη Επιτροπή Παρακολούθησης του Δικτύου. Τα Υπογραφόμενα Μέλη: