Memorandum o sodelovanju (MOU) za članice, ki sodelujejo v mreži transnacionalnega sodelovanja v okviru projekta ADRION 5 SENSES Interreg

Predgovor

Memorandum o sodelovanju, imenovan MoA, je sestavljen iz glavnega dokumenta, kateri vključuje člene, ki opisujejo samo omrežje. Dokument podrobneje opisuje 1) namen, 2) splošni cilj, 3) orodja in metodologijo 4) članstvo, 5) upravljanje, 6) trajanje in pogoje razumevanja, 7) datum začetka veljavnosti in podpise. Na koncu vsebuje kontaktne podatke podpisnikov. Splošni namen MoA je nadaljnje širjenje rezultatov projekta ADRION 5 SENSES, pa tudi vzpostavitev zavezujočega sodelovanja med podpisniki, s ciljem izboljšanja njihovega razumevanja in poznavanja (več) čutni turizem in turiste, razvoj izdelkov, njegovo upravljanje in trženje.
Ta dokument predstavlja dogovor med podpisnicami, in sicer projektnimi partnerji in njihovimi ključnimi deležniki, za projekt ADRION 5 SENSES pri ustanovitvi transnacionalne mreže ADRION 5 SENSES

Projektni partnerji:
Epiruska regija ROE ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
Razvojna agencija Evia DAE ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
Razvojna agencija – Ferrara SIPRO (ITALIA)
Zadarska županijska razvojna agencija ZADRA NOVA (HRVAŠKA)
RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica RDANG (SLOVENIJA)
Sarajevska agencija za gospodarski regionalni razvoj SERDA (BOSNA IN HERCEGOVINA)
Regionalna agencija za gospodarski razvoj Šumadije in Pomoravlja REDASP (SRBIJA)
Albanski razvojni sklad ADF (ALBANIJA)
Nacionalna turistična organizacija Črne gore NTOCG (MONTENGRO)

Na podlagi partnerskih odnosov med sodelujočimi; in ob zavedanju dejstva, da sodelovanje pri skupnem projektu prispeva k boljšemu razumevanju kulture in zgodovine v jadranski regiji;

Ter ob upoštevanju pogodbe o subvencioniranju, sporazuma o partnerstvu in dokumentov nadnacionalnega programa Interreg ADRION,

So projektni partnerji sklenili naslednji memorandum o sodelovanju:
Memorandumo sodelovanju:

Člen 1 – Namen
1.1 Ta memorandum o sodelovanju (MoA) določa pogoje za vzpostavitev „transnacionalne mreže ADRION 5 SENSES“ z glavnim ciljem spodbujanja trajnostnega turizma in praks veččutnih turističnih destinacij med člani mreže.
1.2 MoA predstavlja sporazum med projektnimi partnerji ADRION 5 SENSES in morebitnimi bodočimi zainteresiranimi stranmi, ki želijo vstopiti v mrežo. Partnerji projekta ADRION 5 SENSES tvorijo osrednje člane mreže z MV, katerih cilj je privabiti člane drugih skupnosti iz jadransko-jonske regije.

2. člen – Cilji mreže
2.1 Glavni cilj mreže je ozaveščanje zainteresiranih strani in izboljšanje odnosa do trženja destinacij in blagovnih znamk, s strani drugih partnerjev, zaradi njihovega aktivnega vključevanja v transnacionalno mrežo ADRION 5 SENSES,
2.2 Sekundarni cilj mreže je zagotoviti učinkovito komunikacijo, interakcijo in usklajevanje, da se vzpostavi in upravlja nadnacionalno omrežje ADRION 5 SENSES, da se vzpostavi konsenz med izvajanjem projekta in pozneje.
2.3 Mreža sprejema cilj programa ADRION in ADRION 5 SENSES, da poveča število in obseg zainteresiranih strani na področju varstva naravne in kulturne dediščine ter turizma ter da trajnostno valorizira naravno in kulturno dediščino z vidika trajnostne rasti..
2.4 Mreža sprejema tudi posebne cilje projekta ADRION 5 SENSES:
Neposredna prizadevanja zainteresiranih strani ADRION za trajnostno načrtovanje fizičnih / navideznih nastavitev in valorizacijo naravne / kulturne dediščine, pri katerih se ustvarijo pozitivne / nepozabne izkušnje, katere vodijo do pozitivnih rezultatov. Eden od njih je tudi npr. zvestoba / lojalnost turistov.
Izboljšati turistično ponudbo ADRION s trženjem ponudbe na osnovi čutov in celostnim pristopom do njih (vida, sluha, vonja, okusa in dotika).
2.5 Člani mreže si bodo lahko izmenjali informacije, publikacije in primere dobrih praks v zvezi s čutnimi turističnimi proizvodi in storitvami; izmenjujejo izkušnje pri izvajanju svojih projektov in dejavnosti ter še naprej spoznavajo dobre prakse, povezane s tem novim področjem turizma.

3. člen – Orodja in metodologije

3.1 Člani mreže predvidevajo vzpostavitev sodelovanja s uporabo posebnih orodij in metod, razvitih v projektu ADRION 5 SENSES:
3.1.1 “Skupno strategijo in akcijski načrt ADRION 5 SENSES”, ki so ga razvili projektni partnerji ADRION 5 SENSES, ki artikulira smer strategije in ukrepe za razvoj, trženje in upravljanje destinacij ADRION ter zagotavlja dolgoročno smer za razvoj, trženje in upravljanje destinacije. Poleg tega vsebuje kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne ukrepe za doseganje vizije destinacije;
3.1.2 “ADRION 5 SENSES”, enotno ciljno znamko ADRION, skupaj z navodili za uporabo blagovne znamke ter predlogi njene izvedbe.
3.1.3 Interaktivna spletna aplikacija »Map of Sensations«, integriran del spletne platforme www.adrion5senses.eu, kjer so točke zanimanja programskega območja opisane glede na njihove čutne in čustvene značilnosti. Namen zemljevida je spodbuditi obiskovalce, da živijo s čutnimi izkušnjami in ponujajo novo perspektivo destinacij ADRION;
3.1.4 »Razstavni centri«, ki so sestavni del metodologije blagovne znamke ADRION 5 SENSES, bodo promovirani in predstavljeni v fizičnem in / ali virtualnem načinu. Razstavne centre upravljajo in vzdržujejo partnerji, vključeni v projekt ADRION 5 SENSES.
3.1.5 Digitalna orodja za usposabljanje (učni načrti tečajev in spletni seminarji), ki jih deležniki kulturne turistične industrije lahko uporabljajo.
3.2 Zgoraj omenjena orodja so na voljo za prilagajanje in uporabo, neomejeno in brezplačno vsem članom mreže ter zainteresiranim deležnikom v mreži.

4. člen – Članstvo

4.1 Transnacionalna mreža s ciljem, da bi zagotovila čim večje soglasje, zavezanost in trajnost pri vseh predvidenih dejavnostih in učinkih, temelji na aktivnem in učinkovitem sodelovanju ne le projektnih partnerjev in pridruženih partnerjev, temveč tudi zainteresiranih strani partnerjev,.

4.2 Mreža je odprta za dodatne člane, da bi pospešila sodelovanje in trajnostni turizem v jadranski regiji; spodbujala dosežke projekta, rezultate in koristi, ki so povezani z razvojem, upravljanjem in trženjem turizma za določeno destinacijo; obveščala člane o novih trendih, priložnostih, razvoju v sektorju senzoričnega turizma itd .; redno širila samo omrežje z novimi lokacijami, člani, priložnostmi in uporabniki.

4.3 Zainteresirani subjekti ali strokovnjaki, ki se želijo pridružiti mreži, morajo upoštevati spodaj opisane pogoje:
a) sprejeti pravila in pogoje razumevanja in sodelovanja, ki urejajo omrežje
b) predstaviti vključevanje vizije in ciljev skupne strategije ADRION 5 SENSES v svoje operativne postopke
c) predstavi namere pri sprejemanju veččutnega pristopa na turističnih lokacijah
d) poznati in sprejeti splošni cilj projektne mreže;
d) podpisati ta sporazum o sodelovanju tako, da po elektronski pošti ali na platformi www.adrion5sensese.eu kontaktirate referenčno odgovorno osebo države in / ali jezika, ki je navedena spodaj ob podpisu vsakega člana Omrežje.
4.4 Upravičeni potencialni člani so: lokalni javni organi; regionalni javni organi; nacionalni javni organi; sektorske agencije; ponudniki storitev v zvezi s turizmom, kulturno / naravno dediščino; subjekti, povezani z naravno / kulturno dediščino, trajnostnim turizmom in blagovno znamko / trženjem; visokošolski in raziskovalni inštituti; MSP in organizacije za podporo podjetjem.

5. člen – upravljanje
5.1 Mreža deluje po dvotirnem sistemu, ki jo sestavlja, Nadzorni odbor in operativno osebje.
5.1.1 Nadzorni odbor sestavljajo predstavniki devetih ustanovnih članov mreže. Če se število članov mreže dvigne nad 20 in do 30, bo za vsakih 5 članov skupaj imenovan en predstavnik. Nad pragom 30 članov bo na vsakih 8 članov skupaj imenovan en dodatni član nadzornega odbora. Če mreža doseže prag 80 članov, bo nadzorni odbor sklical uradni sestanek, s ciljem reorganiziranja delovanja nadzornega odbora.
5.1.2 Operativno osebje predstavljajo kontaktne osebe vsakega člana mreže. Operativno osebje je zadolženo za ohranjanje in posodabljanje orodij mreže ter za izvajanje sprejete strategije in akcijskega načrta.
5.2 Za uresničitev ciljev sodelovanja bodo uporabljene naslednje metode:

5.2.1 Člani mreže se lahko srečajo vsako leto, lahko tudi organizirajo spletni dogodek, ki združuje člane konzorcija in zainteresirane strani iz turistične industrije čutov, da bi promovirali trajnostne turistične destinacije in si izmenjali strokovno znanje ter razpravljali o najboljših praksah, ki so bile izvedene na posamezni lokaciji. Uradno poročilo bo napisano in poslano vsem članom po sestanku in odločitvah, sprejetih med sejo.
5.2.2 Člani mreže se lahko kadar koli prosto medsebojno posvetujejo o temah, za katere so določeni člani izkazali iniciativo, interes in željo za posvetovanje.
5.2.3 V primeru spremembe kontaktne osebe so vsi člani dolžni obvestiti mrežo o spremembi ter posredovati spremenjene podatke.

5.3 Za upravljanje mreže je odgovorna institucija vsakega partnerja, ki je podpisal memorandum o sodelovanju. Vsak partner vzdržuje prepoznavnost svoje regije na spletni platformi, odgovarja na morebitna vprašanja uporabnikov, prevaja vsebino in vzdržuje delovanje platforme.

6. člen – Trajanje mreže in pogoji razumevanja

6.1 Ta sporazum o soglasju začne veljati z dnem, ko ga podpiše zadnji član projekta ADRION 5 SENSES.

6.2 MoA bo sprva veljal pet let, od dneva podpisa vseh članov projekta ADRION 5 SENSES, z možnostjo nadaljnjega podaljšanja glede na pripravljenost posameznih članov. Sporazum bo veljal do decembra 2025 v skladu z določenim obdobjem petih let od zaključka projekta ADRION 5 SENSES.

6.3 Če katera od članic želi odstopiti od sporazuma, mora izjavo o tem podati ostalim partnerjem MoA tri mesece pred prekinitvijo.

6.4 Sprememba: Podpisnice MoA lahko kadar koli na osnovi pogajanj in dogovora, spremenijo ali dopolnijo MoA..

6.5 Neobvezujoči MoA: Ta MoA je za podpisnice nezavezujoč in ne ustvarja nobenih zakonskih pravic, obveznosti ali posledic.

Memorandum o soglasju podpišejo vsi projektni partnerji ADRION 5 SENSES, ki so: