Memorandum of Understanding (MOU) For those participating at the Transnational Cooperation Network under the ADRION 5 SENSES Interreg project

Memorandum o razumevanju učesnika Transnacionalne mreže saradnje u okviru projekta ADRION 5 SENSES Uvod Memorandum o razumevanju

(u daljem tekstu MoA) se sastoji od glavnog dela, za potpies, i pasusa koji opisuju mrežu. Dokument definiše
1) svrhu,
2) opšti cilj,
3) alate i metodologiju,
4) članstvo,
5) upravljanje,
6) trajanje i uslove saradnje,
7) datume potpisivanja i potpise, i konačno informacije za kontakt sa potpisnicima.
Svrha MoA je dalje širenje rezultata projekta ADRION 5 SENSES, kao i uspostavljanje saradnje između potpisnika koja nije pravno obavezujuća,
sa ciljem da se poboljša njihovo razumevanje i znanje o razvoju multi- senzornog turističkog proizvoda, upravljanju i marketingu.
Ovaj dokument predstavlja sporazum između strana potpisnica, naime projektnih partnera i njihovih ključnih saradnika na projektu ADRION 5 SENSES
u uspostavljanju transnacionalne mreže ADRION 5 SENSES. Partneri na projektu: Region Epirus ROE, Grčka Razvojna agencija Evia DAE,
Grčka Razvojna agencija – Ferrara SIPRO, Italija Zadarska razvojna agencija ZADRA NOVA, Hrvatska Razvojna agencija Severna Primorska,
d.o.o, Nova Gorica, RDANG, Slovenija Regionalna razvojna agencija SERDA, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlj, REDASP, Srbija Albanski fond za razvoj, ADF, Albanija Turistička organizacija Crne Gore, NTOCG, Crna Gora na osnovu saradnje među partnerima; svesni činjenice da saradnja na zajedničkom projektu doprinosi boljem razumevanju kulture i istorije u Jadransko-jonskoj regiji; imajući u vidu ugovor o subvenciji, sporazum o partnerstvu i dokumente Interreg ADRION Transnacionalnog programa, bearing in mind the Subsidy contract, the Partnership Agreement and the Interreg ADRION Transnational Programme documents, su potpisali sledeći memorandum o razumevanju: Memorandum o razumevanju Član 1 – Svrha 1.1 Ovaj Memorandum o razumevanju (MoA) postavlja uslove i odredbe za uspostavljanje „Transnacionalne mreže ADRION 5 SENSES“ sa glavnim ciljem da promoviše održivi turizam i prakse multi-senzornih turističkih destinacija među članovima Mreže. 1.2 MoA predstavlja sporazum između partnera na projektu ADRION 5 SENSES, kao i budućih zainteresovanih strana koje žele da uđu u mrežu. Partneri projekta ADRION 5 SENSES čine članove mreže koji osnivaju jezgro, a MoA ima za cilj da privuče druge članove zajednice iz Jadransko-jonske regije. Član 2 – Ciljevi mreže 2.1 Primarni cilj Mreže je podizanje svesti zainteresovanih strana i poboljšanje pristupa marketingu i brendiranju destinacija putem aktivnog učešća u transnacionalnoj mreži ADRION 5 SENSES koja će biti dostupna subjektima van partnerstva. 2.2 Sekundarni cilj Mreže je da obezbedi efikasnu komunikaciju, interakciju i koordinaciju u cilju uspostavljanja i upravljanja transnacionalnom mrežom ADRION 5 SENSES i konsenzusom tokom implementacije projekta i nadalje. 2.3 Mreža usvaja ciljeve program ADRION i projekta ADRION 5 SENSES, da poveća kapacitete zainteresovanih strana u oblastima zaštite prirodnog i kulturnog nasleđa i turizma, kako bi održivo valorizovala prirodno i kulturno nasleđe kao sredstvo rasta. 2.4 Mreža takođe usvaja specifične ciljeve projekta ADRION 5 SENSES: – Direktni napori zainteresovanih strana u programu ADRION za održivo planiranje fizičkih i virtuelnih postavki i valorizaciju prirodnog i kulturnog nasleđa, kako bi se povećala mogućnost kreiranja nezaboravnog pozitivnog iskustva turista, što će dovesti do pozitivnih rezultata kao što je lojalnost turista. – Poboljšati turistički proizvod ADRION regiona putem senzornog marketinga i holističkog pristupa vidu, sluhu, mirisu, ukusu i dodiru. 2.5 Članovi Mreže moći će da razmenjuju informacije, publikacije i primere dobre prakse u vezi sa senzornim turističkim proizvodima i uslugama; razmenjuju iskustva o sprovođenju svojih projekata i aktivnostima i nastavljaju da uče o dobrim praksama vezanim za ovu novu oblast turizma. Član 3. – Alati & Metodologija 3.1 Članovi mreže predviđaju uspostavljanje saradnje koristeći određene alate i metode razvijene u projektu ADRION 5 SENSES: 3.1.1 „Zajednička strategija i akcioni plan ADRION 5 SENSES“, razvijena od strane partnera na projektu ADRION 5 SENSES, koja definiše razvojne prioritete strategije i akcije za razvoj, marketing i upravljanje ADRION destinacijama i pruža dugoročni smer za razvoj destinacije, marketing i upravljanje destinacijom, kao i kratkoročne, srednjoročne i dugoročne akcije za postizanje vizije destinacije; 3.1.2 „ADRION 5 SENSES“, ADRION jedinstveni brend destinacije, zajedno sa priručnikom i šablonima za primenu primena. 3.1.3 „Mapa senzacija“, interaktivna veb aplikacija, integrisani deo veb platforme www.adrion5senses.eu, gde su lokaliteti destinacije opisani u smislu njihovih senzornih i emocionalnih karakteristika. Mapa ima za cilj da podstakne posetioce da dožive iskustvo za sva čula, nudeći novu perspektivu ADRION destinacija; 3.1.4 „Izložbeni centri“, koji su sastavni deo metodologije brenda ADRION 5 SENSES, biće promovisani i predstavljeni na fizički i / ili virtuelni način. Izložbenim centrima upravljaju i održavaju ih partneri uključeni u projekat ADRION 5 SENSES. 3.1.5 Digitalizovani alati za obuku (programi i vebinari), dostupni za upotrebu i repliciranje od strane svih aktera u razvoju turizma. 3.2 Gore pomenuti alati dostupni su za prilagođavanje i upotrebu, neograničeno i besplatno svim članovima Mreže, kao i zainteresovanim stranama. Član 4. – Članstvo 4.1. Transnacionalna mreža se oslanja na aktivnu i efikasnu saradnju ne samo projektnih partnera i pridruženih partnera, već i zainteresovanih strana partnera, kako bi osigurala maksimalni mogući konsenzus, posvećenost i trajnost u svim predviđenim aktivnostima i rezultatima. 4.2 Mreža je otvorena za dodatne članove kako bi se podstakla saradnja i održivi turizam u Jadranskoj regiji; da promoviše obim projekta, ishode i koristi koji su povezani sa razvojem, upravljanjem i marketingom turizma za određenu destinaciju; informisanje članova o novim trendovima, mogućnostima, razvoju u sektoru senzornog turizma itd; da redovno širi mrežu novim lokacijama, članovima, mogućnostima i korisnicima. 4.3 Zainteresovani subjekti ili profesionalci koji žele da se pridruže Mreži treba da poštuju dole opisane preduslove: a) prihvati pravila i uslove MoA za upravljanje mrežom b) integrišu viziju i ciljeve Zajedničke strategije ADRION 5 SENSES u svoje operativne procedure c) potvrde namere u usvajanju višesenzornog pristupa turističkim lokacijama d) priznaju opšti cilj projektne mreže; e) potpišu ovaj Memorandum o sporazumu kontaktirajući, putem e-maila ili platforme www.adrion5sensese.eu, referentno odgovorno lice države i / ili jezika od interesa, navedenog dole pored potpisa svakog člana Mreža. 4.4 Mogući potencijalni članovi su: lokalne javne vlasti; regionalne javne vlasti; nacionalne javne vlasti; sektorske agencije; pružaoci usluga vezani za turizam, kulturno / prirodno nasleđe; entiteti povezani sa prirodnim / kulturnim nasleđem, održivim turizmom i brendiranjem / marketingom; visokoškolski i istraživački instituti; MSP i organizacije za poslovnu podršku. Član 5. – Upravljanje 5.1 Mreža funkcioniše po sistemu: Upravni odbor i Operativni službenici. 5.1.1 Upravni odbor čine predstavnici devet članova mreže osnivača. Ako broj članovi Mreže bude veći od 20 članova i do 30, za svakih 5 članova jedan predstavnik će biti zajednički imenovan. Iznad praga od 30 članova, jedan dodatni član Upravnog odbora biće zajednički imenovan za svakih 8 članova. Ako Mreža dostigne prag od 80 članova, Upravni odbor će sazvati službeni sastanak kako bi se definisao način formalizacije Mreže. 5.1.2 Operativni službenici su određeni kontakti (osoblje ili volonteri) svakog od članova Mreže. Operativni službenici imaju zadatak da čuvaju i ažuriraju alate Mreže, kao i da sprovode usvojenu strategiju i akcioni plan. 5.2 Za ostvarivanje ciljeva saradnje koristiće se sledeće metode: 5.2.1 Članovi mreže mogu imati virtuelni sastanak na godišnjem nivou kako bi bili domaćini on-line događaja koji okuplja članove konzorcijuma i zainteresovane strane iz industrije senzornog turizma u nastojanju da promovišu održive turističke destinacije, kao i da razmene stručno iskustvo i razgovaraju o najboljim prakse koje su sprovedene na svakoj lokaciji. Zvanični izveštaj biće napisan i poslat svim članovima nakon sastanka i odluka donetih tokom sastanka. 5.2.2 U bilo kom trenutku članovi mreže biće slobodni da traže i razmenjuju međusobno savete u temama za koje su određeni članovi stručni. 5.2.3 Svi članovi imaju obavezu da obaveste Mrežu ako dođe do promene kontakt osobe i / ili da u svakom trenutku navedu ime i kontakt jedne osobe koja upravlja Mrežom za svoj region. 5.3 Upravljanje mrežom je odgovornost institucija svakog partnera koji su potpisali Memorandum o sporazumu. Svaki partner održava vidljivost svog regiona na veb platformi, odgovara na eventualna pitanja korisnika, prevodi sadržaj i održava performanse platforme. Član 6 – Trajanje mreže i uslovi sporazuma 6.1 Ovaj Memorandum o sporazumu stupa na snagu danom potpisivanja poslednjeg člana. 6.2 MoA će u početku trajati pet godina, a stupa na snagu nakon potpisivanja svih članova ADRION 5 SENSES, uz mogućnost daljeg produženja na osnovu volje članova. Ostaće na snazi do decembra 2025. godine, u periodu od pet godina nakon završetka projekta ADRION 5 SENSES. 6.3 Ako neko od članova želi da napusti sporazum, trebalo bi da obavesti mrežu o svojoj nameri da prekine saradnju prema ovom sporazumu najmanje 3 meseca pre prekida. 6.4 Izmena i dopuna: O ovom MoA se može pregovarati, dopunjavati ili modifikovati u bilo kom trenutku uzajamnim dogovorom strana. 6.5 Neobavezujući MoA: Ovaj MoA je neobavezujući i ne stvara nikakva zakonska prava, obaveze ili posledice.

Memorandum o razumevanju potpisuju svi partneri na projektu ADRION 5 SENSES koji predstavljaju jezgro mreže. “